امروز

سه شنبه, 03 مرداد 1396

ورود اعضا

اوقات شرعی

گزارش عملکرد شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 عملكرد مالي شهرداري سجزي

 

بودجه 1394

بودجه 1395

بودجه مصوب

( ريال )

بودجه محقق

( ريال )

بودجه مصوب

( ريال )

اعتبارات جاري

( ريال )

اعتبارات عمراني

( ريال )

11.000.000.000

20.909.000.000

20.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

سهم جاري

سهم عمراني

5.500.000.000

5.500.000.000

 

 

 

 بودجه 1393

بودجه 1394

بودجه مصوب

( ريال )

بودجه محقق

( ريال )

بودجه مصوب

( ريال )

اعتبارات جاري

( ريال )

اعتبارات عمراني

( ريال )

10.000.000.000

20.900.000.000

11.000.000.000

5.500.000.000

5.500.000.000

سهم جاري

سهم عمراني

5.000.000.000

5.000.000.000

 

براي رؤيت مطالب  بيشتر

لطفاً اينجا را كليك كنيد

بدون شرح