امروز

دوشنبه, 02 ارديبهشت 1398

ورود اعضا

اوقات شرعی

مراحل صدور پروانه

مراحل صدور پروانه هاي ساختماني

 1. 1)بازديد از ملك
 2. 2)دريافت گزارش  بازديد از كارشناس مربوطه و اخذ دستور از مسئول شهرسازي
 3. 3)تهيه كروكي ( تائيد كروكي توسط كارشناس بازديد و ارسال به سازمان نظام مهندس جهت ممهمور نمودن آن )
 4. 4)تشكيل پرونده

مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده شامل :

 1. a.كروكي تاييد شده توسط شهرداري
 2. b.فرم گزارش بازديد تاييد و ثبت شده
 3. c.قولنامه يا كپي سند ششدانگ
 4. d.كپي كارت ملي
 5. e.كپي شناسنامه
 6. 5)ثبت درخواست با توجه به نوع درخواست مالك
 7. 6)استعلام از ادارات مربوطه در خصوص پلاكه ايي كه در طرحهاي آموزشي ، ورزشي و يا با كاربري هاي كشاورزي و فضاي سبز باشند.
 8. 7)ورود اطلاعات گزارش بازديد  توسط كارشناس مربوطه در سيستم شهرسازي
 9. 8)ارسال پرونده جهت صدور دستور تهيه  نقشه
 10. 9)تاييد نقشه هاي ارائه شده توسط مالك به شهرداري و ورود اطلاعا ت نقشه در سيستم  شهرسازي  جهت  محاسبه و پرداخت عوارض به واحد درآمد
 11. 10)پس از پرداخت عوارض نقشه هاي تاييد شده جهت كنترل سهميه به نظام ارسال خواهد شد
 12. 11)دريافت  فرمهاي مربوط به تعهد بيمه كارگران ساختماني و تعهد  كارفرما از متصدي شهرسازي 
 13. 12) ارائه نقشه هاي تائيد شده از سازمان نظام مهندسي به شهرداري
 14. 13)كنترل مدارك پرونده توسط متصدي شهرسازي
 15. 14)تهيه پيش نويس پروانه و تائيد آن توسط مسئول شهرسازي و شهردار
 16. 15)ثبت پروانه در دبيرخانه 
 17. 16)پس از  تائيد مهندس  مهندس ناظر و اطلاع از صدور پروانه  ، پروانه ساختماني تحويل مالك خواهد شد